GIG OpenIR  > 中科院广州地化所(2009-)  > 期刊论文
Ju, Yiwen; Chen, Wei; Lu, Anhuai; Jiang, Bo; Zou, Caineng; Huang, Fei; Liu, Hailing; He, Hongping; Cai, Jianchao; Zeng, Jianhui; Wu, Jianguang; Zhu, Jianxi; Zheng, Jianzhong; Qiu, Jieshan; Pan, Jienan; Li, Jijun; Tan, Jingqiang; Liu, Keyu; Wang, Min; Liu, Qinfu; Wan, Quan; Lu, Shuangfang; Chen, Tianhu; Lu, Xiancai; Wu, Xiuling; Wang, Xueqiu; Ye, Ying
A Special Issue on Emerging Nanogeosciences Nanogeosciences: A Revolutionary Challenge in Geosciences
Source PublicationJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
ISSN1533-4880
2017
Volume17Issue:9Pages:5919-5929
DOI10.1166/jnn.2017.14400
Indexed BySCI
Language英语
WOS Research AreaChemistry ; Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Physics
WOS IDWOS:000408354100001
Citation statistics
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.gig.ac.cn/handle/344008/35166
Collection中科院广州地化所(2009-)_期刊论文
Recommended Citation
GB/T 7714
Ju, Yiwen,Chen, Wei,Lu, Anhuai,et al. A Special Issue on Emerging Nanogeosciences Nanogeosciences: A Revolutionary Challenge in Geosciences[J]. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY,2017,17(9):5919-5929.
APA Ju, Yiwen.,Chen, Wei.,Lu, Anhuai.,Jiang, Bo.,Zou, Caineng.,...&Ye, Ying.(2017).A Special Issue on Emerging Nanogeosciences Nanogeosciences: A Revolutionary Challenge in Geosciences.JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY,17(9),5919-5929.
MLA Ju, Yiwen,et al."A Special Issue on Emerging Nanogeosciences Nanogeosciences: A Revolutionary Challenge in Geosciences".JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 17.9(2017):5919-5929.
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Ju, Yiwen]'s Articles
[Chen, Wei]'s Articles
[Lu, Anhuai]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Ju, Yiwen]'s Articles
[Chen, Wei]'s Articles
[Lu, Anhuai]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Ju, Yiwen]'s Articles
[Chen, Wei]'s Articles
[Lu, Anhuai]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.