GIG OpenIR

浏览/检索结果: 共81条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Late Permian-Triassic metallogeny in the Chinese Altay Orogen: Constraints from mica Ar-40/Ar-39 dating on ore deposits 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 43, 页码: 4-16
作者:  Zheng, Yi;  Chen, Yan-Jing;  Cawood, PeterA.;  Wang, Yue-Jun;  Chen, Hua-Yong;  Zhang, Li;  Li, Deng-Feng
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/09/03
Petrogenesis of Late Devonian-Early Carboniferous volcanic rocks in northern Tibet: New constraints on the Paleozoic tectonic evolution of the Tethyan Ocean 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 41, 页码: 142-156
作者:  Wang, Baodi;  Wang, Liquan;  Chen, Jianlin;  Liu, Han;  Yin, Fuguang;  Li, Xiaobo
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/09/03
Origin of Miocene Cu-bearing porphyries in the Zhunuo region of the southern Lhasa subterrane: Constraints from geochronology and geochemistry 期刊论文
Gondwana Research, 2017, 卷号: 41, 页码: 51-64
作者:  Zeng, Yun-Chuan;  Chen, Jian-Lin;  Xu, Ji-Feng;  Lei, Ming;  Xiong, Qiu-Wei
Adobe PDF(2510Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/09/03
Subduction of Indian continent beneath southern Tibet in the latest Eocene (similar to 35 Ma): Insights from the Quguosha gabbros in southern Lhasa block 期刊论文
Gondwana Research, 2017, 卷号: 41, 页码: 77-92
作者:  Ma, Lin;  Wang, Qiang;  Li, Zheng-Xiang;  Wyman, Derek A.;  Yang, Jin-Hui;  Jiang, Zi-Qi;  Liu, Yong-Sheng;  Gou, Guo-Ning;  Guo, Hai-Feng
Adobe PDF(3124Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/09/03
Differential partial melting process for temporal variations of Shandong basalts revealed by melt inclusions and their host olivines 期刊论文
Gondwana Research, 2017, 卷号: 49, 页码: 205-221
作者:  Zhang, Yin-Hui;  Ren, Zhong-Yuan;  Hong, Lu-Bing;  Zhang, Yan;  Zhang, Le;  Qian, Sheng-Ping;  Xu, Yi-Gang;  Chen, Lin-Li
Adobe PDF(3736Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/09/03
Magmatic evolution of the Tuwu-Yandong porphyry Cu belt, NW China: Constraints from geochronology, geochemistry and Sr-Nd-Hf isotopes 期刊论文
Gondwana Research, 2017, 卷号: 43, 页码: 74-91
作者:  Xiao, Bing;  Chen, Huayong;  Hollings, Pete;  Han, Jinsheng;  Wang, Yunfeng;  Yang, Juntao;  Cai, Keda
Adobe PDF(4458Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/09/03
Carboniferous bimodal volcanic rocks in the Eastern Tianshan, NW China: Evidence for arc rifting 期刊论文
Gondwana Research, 2017, 卷号: 43, 页码: 92-106
作者:  Zhang, Yunying;  Yuan, Chao;  Long, Xiaoping;  Sun, Min;  Huang, Zongying;  Du, Long;  Wang, Xinyu
Adobe PDF(3308Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/1  |  提交时间:2018/09/03
Thermochronological record of Middle-Late Jurassic magmatic reheating to Eocene rift-related rapid cooling in the SE South China Block 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 46, 页码: 191-203
作者:  Tao, Ni;  Li, Zheng-Xiang;  Danisik, Martin;  Evans, Noreen J.;  Batt, Geoffrey E.;  Li, Wu-Xian;  Pang, Chong-Jin;  Jourdan, Fred;  Xu, Yi-Gang;  Liu, Li-Ping
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/09/03
Source characteristics and provenance of metasedimentary rocks from the Kangxiwa Group in the Western Kunlun Orogenic Belt, NW China: Implications for tectonic setting and crustal growth 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 46, 页码: 43-56
作者:  Zhang, Lei;  Long, Xiaoping;  Zhang, Rui;  Dong, Yunpeng;  Yuan, Chao;  Xiao, Wenjiao;  Wang, Yujing
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/09/03
Late Silurian-early Devonian adakitic granodiorite, A-type and I-type granites in NW Junggar, NW China: Partial melting of mafic lower crust and implications for slab roll-back 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 43, 页码: 55-73
作者:  Yin, Jiyuan;  Chen, Wen;  Xiao, Wenjiao;  Yuan, Chao;  Windley, Brian F.;  Yu, Shun;  Cai, Keda
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/09/03