GIG OpenIR

浏览/检索结果: 共698条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cook Island artifact geochemistry demonstrates spatial and temporal extent of pre-European interarchipelago voyaging in East Polynesia 期刊论文
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, 卷号: 113, 期号: 29, 页码: 8150-8155
作者:  Weisler, Marshall I.;  Bolhar, Robert;  Ma, Jinlong;  St Pierre, Emma;  Sheppard, Peter;  Walter, Richard K.;  Feng, Yuexing;  Zhao, Jian-xin;  Kirch, Patrick V.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/07/12
Genesis of Cryogenian Datangpo manganese deposit: Hydrothermal influence and episodic post-glacial ventilation of Nanhua Basin, South China 期刊论文
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2016, 卷号: 459, 页码: 321-337
作者:  Yu, Wenchao;  Algeo, Thomas J.;  Du, Yuansheng;  Maynard, Barry;  Guo, Hua;  Zhou, Qi;  Peng, Touping;  Wang, Ping;  Yuan, Liangjun
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/07/12
Petroleum generation kinetics for Permian lacustrine source rocks in the Junggar Basin, NW China 期刊论文
Organic Geochemistry, 2016, 卷号: 98, 页码: 1-17
作者:  Xiang, Baoli;  Li, Erting;  Gao, Xiuwei;  Wang, Ming;  Wang, Yi;  Xu, Hao;  Huang, Pan;  Yu, Shuang;  Liu, Jinzhong;  Zou, Yanrong;  Pan, Changchun
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/07/12
Ar-40/Ar-39 geochronology of supergene K-bearing sulfate minerals: Cenozoic continental weathering and its paleoclimatic significance in the Tu-Ha Basin, northwestern China 期刊论文
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2016, 卷号: 445, 页码: 83-96
作者:  Yang, Jing;  Zheng, De-Wen;  Chen, Wen;  Hough, Brian;  Qiu, Hua-Ning;  Wang, Wei-Tao;  Wu, Ying;  Yang, Li
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/07/12
Deformation Behavior across the Zircon-Scheelite Phase Transition 期刊论文
Physical Review Letters, 2016, 卷号: 117, 期号: 13, 页码: 135701
作者:  Yue, Binbin;  Hong, Fang;  Merkel, Sebastien;  Tan, Dayong;  Yan, Jinyuan;  Chen, Bin;  Mao, Ho-Kwang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/07/12
Reconstruction of Late Cretaceous coastal paleotemperature from halite deposits of the Late Cretaceous Nongbok Formation (Khorat Plateau, Laos) 期刊论文
Palaeoworld, 2016, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 425-430
作者:  Zhang, Xi-Ying;  Meng, Fan-Wei;  Li, Wen-Xia;  Tang, Qi-Liang;  Ni, Pei
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/07/12
A 15 ka lake water delta D record from Genggahai Lake, northeastern Tibetan Plateau, and its paleoclimatic significance 期刊论文
Organic Geochemistry, 2016, 卷号: 97, 页码: 5-16
作者:  Rao, Zhiguo;  Qiang, Mingrui;  Jia, Guodong;  Li, Yunxia;  Dan, Dan;  Chen, Fahu
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/07/12
Adsorption of mudstone source rock for shale oil - Experiments, model and a case study 期刊论文
Organic Geochemistry, 2016, 卷号: 92, 页码: 55-62
作者:  Li, Zheng;  Zou, Yan-Rong;  Xu, Xing-You;  Sun, Jia-Nan;  Li, Maowen;  Peng, Ping'an
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/07/12
Influence of cobalt species on the catalytic performance of Co-N-C/SiO2 for ethylbenzene oxidation 期刊论文
Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 卷号: 18, 期号: 6, 页码: 4635-4642
作者:  Yang, Congqiang;  Fu, Lingling;  Zhu, Runliang;  Liu, Zhigang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/07/12
A review of single aerosol particle studies in the atmosphere of East Asia: morphology, mixing state, source, and heterogeneous reactions 期刊论文
Journal of Cleaner Production, 2016, 卷号: 112, 页码: 1330-1349
作者:  Li, Weijun;  Shao, Longyi;  Zhang, Daizhou;  Ro, Chul-Un;  Hu, Min;  Bi, Xinhui;  Geng, Hong;  Matsuki, Atsushi;  Niu, Hongya;  Chen, Jianmin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/07/12